Napoved dogodka: Mednarodna konferenca Prehod v nizkoogljično družbo – kako pri prižganih lučeh zmanjšati emisije ogljika?

Cilj politik EU je zagotoviti varno, trajnostno in cenovno dostopno energijo za državljane in podjetja. Evropska unija je doslej izpolnila številne cilje svoje energetske politike. Energetska učinkovitost se je izboljšala, delež obnovljivih virov energije se je povečal, emisije so se zmanjšale, vendar je EU še vedno preveč odvisna od uvožene energije. Poleg tega se Evropska unija že sooča s hudim neskladjem med povpraševanjem in ponudbo energije. In ta težava ne bo kar tako izginila.

Z namenom iskanja odgovorov na številna vprašanja Inštitut dr. Antona Korošca (INAK) in Wilfried Martens Centre for European Studies (WMCES) na pobudo poslanca v Evropskem parlamentu Franca Bogoviča (SLS/EPP) organizirata mednarodno konferenco, ki bo potekala v petek, 19. maja 2023, v restavraciji Tri lučke (Sremič 23, 8270 Krško) s pričetkom ob 9. uri.

Konferenca bo obravnavala Prehod v nizkoogljično družbo in iskala odgovore na vprašanje: Kako pri prižganih lučeh zmanjšati emisije ogljika? iz različnih zornih kotov. Namen konference je predstaviti finski, češki in slovenski energetski model, ki se nahajajo pred prehodom v nizkoogljično družbo ter vključitvijo jedrske energije v kombinacijo energetskih virov. Tekom konference je predvidena izmenjava pogledov na možne rešitve z vidika gospodarstva, energetike in politike v treh različnih panelih s strokovnjaki z različnih področij.

Dogodek bo potekal z omejeno prisotnostjo udeležencev. V celoti bo dogodek direktno prenašan preko Facebook strani Inštituta dr. Antona Korošca (v angleškem jeziku) in Facebook strani Časopisa Slovenec (v slovenskem jeziku).

Med spremljanjem konference lahko panelistom zastavite vprašanje s pomočjo povezave bit.ly/3nAbr6B ali QR kode:a

PROGRAM KONFERENCE:

8.30 – 8.55 Zbiranje udeležencev, kava in prigrizek

8.55 – 9.00 Predstavitveni film Občine Krško

9.00 – 9.10 Pozdravni nagovori:

 • Franc Bogovič, poslanec v Evropskem parlamentu
 • Primož Jelševar, direktor Inštituta dr. Antona Korošca
 • Sandra Pasarić, vodja projektov, Wilfried Martens Centre for European Studies
 • Janez Kerin, župan Mestne občine Krško

9.10 – 10.00 Uvodne predstavitve energetskih konceptov:

 • Jaana Isotalo, TVO, višja podpredsednica, Finska
 • Petr Závodský, predsednik upravnega odbora in generalni direktor, CEZ, Češka
 • dr. Dejan Paravan, generalni direktor, GEN Energija, Slovenija
 • Darko Levičar, direktor, prometna politika, Hydrogen Europe
 • Ana Stanič, direktorica in ustanoviteljica E&A Law, inovativne odvetniške pisarne, ki združuje poznavanje energetike ter ekspertizo prava EU, mednarodnega prava in arbitraže

10.05 – 10.50  Strokovni panel: GOSPODARSTVO

 • dr. Jure Knez, ustanovitelj in predsednik družbe Dewesoft
 • Vesna Nahtigal, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS)
 • Berta Picamal Vicente, direktorica za pravne in mednarodne odnose pri nucleareurope, evropskem združenju za industrijo jedrske energije v Evropi
 • Milena Resnik, predsednica uprave, Vipap Videm Krško
 • Simon Franko, direktor BASF za Adriatic

10.50 – 10.55: Marjeta Hribar, oblikovalka nakita iz premoga: Predstavitev svetlečega premoga

10.55 – 11.15  Odmor s kavo

11.15 – 12.00  Strokovni panel: ENERGETIKA

 • Danijel Levičar, Gen Energija, član uprave
 • Stane Rožman, dolgoletni nekdanji predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško – NEK
 • dr. Tomaž Žagar, predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije
 • mag. Aleksander Mervar, direktor, ELES – sistemski operater prenosnega električnega omrežja v Sloveniji
 • Jan Malec, mag. fiz., Mreža mlade generacije Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije

12.00 -12.45  Panel POLITIKA

 • Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije
 • mag. Tina Seršen, državna sekretarka, pristojna za področje energetike, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Vlada Republike Slovenije
 • Matevž Frangež, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Vlada Republike Slovenije
 • Franc Bogovič, poslanec v Evropskem parlamentu, Slovenija
 • dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica, vodja slovenske delegacije in član predsedstva Odbora regij EU, predavatelj na Fakulteti za energetiko (UM)

12.45 – 13.00 Javna razprava & zaključki

13.00 – 14.30 Kosilo

15.00 Zaključek dogodka

Voditeljica, povezovalka konference: Klara Eva Kukovičič

Moderatorja panelov: Mojca Drevenšek, predsednica EN-LITE, Društva za spodbujanje energetske pismenosti, in Borut Hočevar, novinar časnika Finance

Organizatorji in kontakti:

Primož Jelševar, Inštitut dr. Antona Korošča (INAK) +386 41 764 896, primoz.jelsevar@inak.si;

Sandra Pasarić, Wilfried Martens Centre for European Studies, +32 477 968 025, sp@martenscentre.eu, www.martenscentre.eu

Dogodek sofinancira Evropski parlament. Odgovornost za dogodek nosijo organizatorji, Evropski parlament ni odgovoren za aktivnosti organizatorjev.


CONFERENCE: Transition to a low-carbon society: How to keep lights on and carbon down?

EU policies aim to deliver secure, sustainable, affordable energy for citizens and businesses. So far, the European Union has accomplished many of its energy policy goals. Energy efficiency has improved, the share of renewable energy has increased, and emissions have decreased, but still, the EU is much too dependent on imported energy. The European Union is also facing a severe mismatch between energy demand and supply. And this problem will not simply go away.

The conference will address the Transition to a low-carbon society, searching for answers to the question: How to keep lights on and carbon down? from different angles. The conference aims to introduce the Finnish, Czech, and Slovenian energy models, all of which require a transition to a low-carbon society, by including nuclear energy in the mix of energy sources. In the continuation of the conference, an exchange of views on these solutions from the points of view of the economic, energy, and political sectors is planned in three different panels, with experts from various fields.

CONFERENCE PROGRAM:

8.30 am – 8.55 am Registration, coffee, and light snack

8.55 am – 9 am Short video presentation of Municipality of Krško

9 am – 9.10 am Welcome address:

 • Franc Bogovič, Member of the European Parliament
 • Primož Jelševar, Director of INAK Institute
 • Sandra Pasarić, Project Officer, Wilfried Martens Centre
 • Janez Kerin, Mayor of Krško Municipality

9.10 am – 10 am Introductory presentations of energy concepts:

 • Jaana Isotalo, Senior vice president of TVO, Finland
 • Petr Závodský, Chairman of the Board of Directors and CEO, CEZ, Czech Republic
 • Dejan Paravan, PhD, Director general, GEN Energija, Slovenia
 • Darko Levičar, Director, Transport policy, Hydrogen Europe
 • Ana Stanič, Director and Founder of E&A Law, Energy, EU and International Law Expert

10.05 am – 10.50 am Expert panel: ECONOMY

 • Jure Knez, PhD, Founder and President of Dewesoft
 • Vesna Nahtigal, Executive Director of the Chamber of Commerce of Slovenia (GZS)
 • Berta Picamal Vicente, Legal and international relations Director at NuclearEurope, the European Brussels-based trade association for the nuclear energy industry in Europe
 • Milena Resnik, President of the board, Vipap Videm Krško
 • Simon Franko, Managing Director, BASF Slovenia d.o.o.

10.50 am – 10.55 am Marjeta Hribar, designer of coal jewelery: Presentation of shining coal

10.55am – 11.15 am Coffee break

11.15 am – 12 pm Expert panel: ENERGY

 • Danijel Levičar, Gen Energija, Member of the board
 • Stane Rožman, Longtime former president of the NEK board
 • Tomaž Žagar, PhD, President of the Association of Nuclear Experts of Slovenia
 • Aleksander Mervar, MSc, Director, ELES – system operator of the transmission electricity network in Slovenia
 • Jan Malec, Young generation network, Jožef Stefan Institute (IJS)

12 pm – 12.45 pm Expert panel: POLITICS

 • Marko Lotrič, President of the National Council of the Republic of Slovenia
 • Tina Seršen, MSc, State Secretary, Ministry of the Environment, Climate and Energy, Slovenia
 • Matevž Frangež, State Secretary, Ministry of Economy, Tourism and Sports
 • Franc Bogovič, Member of the European Parliament
 • Ivan Žagar, PhD, Mayor of Slovenska Bistrica Municipality, head of the Slovenian delegation and member of the presidency of the EU Committee of Regions, lecturer at the Faculty of Energy (UM)

12.45 pm – 1 pm Public Discussion & Conclusions

1 pm – 2.30 pm Lunch

3 pm – End of event

Moderator of the conference: Klara Eva Kukovičič

Panel moderators: Mojca Drevenšek president of the EN-LITE Society and Borut Hočevar, Journalist of the newspaper Finance

Simultaneous interpretation (English <> Slovenian) will be provided throughout the event.

Organisation and Contact:

Primož Jelševar, Dr. Anton Korošec Institute (INAK) +386 41 764 896, primoz.jelsevar@inak.si

Sandra Pasarić, Wilfried Martens Centre for European Studies, +32 477 968 025, sp@martenscentre.eu, www.martenscentre.eu

This event receives financial support from the European Parliament. Sole liability rests with the organisers, the European Parliament is not responsible for the activity.