Inštitut dr. Antona Korošca pri svojem delovanju izhaja iz spoznanja, da je za dosego splošne blaginje edina ustrezna platforma kombinacija večstrankarske demokracije in socialno tržnega gospodarstva. Za temeljna načela te platforme šteje človekovo dostojanstvo, svobodo in odgovornost, enakost in pravičnost, ter solidarnost in subsidiarnost.


Zasebni neprofitni zavod Inštitut dr. Antona Korošca (INAK) je bil ob 75. obletnici njegove smrti ustanovljen v poklon delu tega slovitega politika in teologa, ki je vodil zgodovinsko Slovensko ljudsko stranko. Dr. Korošec je leta 1917 v imenu južnoslovanskih poslancev v avstro-ogrskem parlamentu prebral Majniško deklaracijo, s čimer je bil storjen prvi korak k samostojnosti Slovenije, kasneje pa bil minister, podpredsednik in predsednik vlade Kraljevine SHS ter minister v vladi Kraljevine Jugoslavije.

INAK je »think-tank«, generator premišljevanja in idej na najvišji ravni, ki si želi prispevati k svobodnemu pretoku idej in najboljših praks iz Slovenije, Evrope in sveta ter s tem omogočiti hitrejši družbeni razvoj Slovenije. Cilj inštituta je postati vodilna ustanova na področju razvoja demokratične kulture, političnega dialoga in družbene vzgoje ter podpore evropske in mednarodne integracije. Glavna namena delovanja inštituta sta prispevati k nadaljnjemu razvoju demokracije in doseganju višje ravni kakovosti življenja v Sloveniji.

V INAK se zavzemamo za kultiviran družbeni dialog in strpnost na slovenski in evropski ravni, ki sta temeljna pogoja za konstruktivne in trajne rešitve ključnih družbenih izzivov in vprašanj. S povezovanjem strokovnjakov različnih področij, političnih odločevalcev, kulturnikov, akademikov in drugih nosilcev izobraževalne dejavnosti, predstavnikov javnih občil in civilne družbe si prizadevamo za dvigovanje politične kulture v Sloveniji ter varovanje in krepitev trajnih človekovih vrednot, utemeljenih na evropskem krščanskem izročilu. S svojim delovanjem želimo prispevati k oblikovanju osnove novega političnega delovanja, razvoju metod za demokratično uveljavitev političnih interesov, ter podpirati gospodarsko, znanstveno-raziskovalno, kulturno in humanitarno dejavnost.

Naš cilj je trajno in tvorno delovati na izobraževalnem, raziskovalnem in informacijskem področju s prirejanjem izobraževanj, javnih razprav, seminarjev, javnih predstavitev in novinarskih konferenc, izdajati publikacije ter oblikovati vsebine in programe v podporo vsem političnim strankam, organizacijam in inštitucijam, ki izhajajo iz vrednot krščanske demokracije in na njihovi podlagi delujejo. Poseben poudarek bomo namenjali kakovostnemu sodelovanju in povezavam s sorodnimi domačimi in mednarodnimi organizacijami.